අන්නාසි හා කඩලගොටු කවිමඩුව @ Hansa Cafe

Hansa Coffee Store, 24 Fife Road, Colombo 5


Last updated by tanja on 25 September, 2012


හන්සා කෝපි අන් කාටත් වඩා හොඳින් දේශීය කෝපි පිරිනමන සුන්දර කුඩා තැනක් ලෙස නමක් දිනාගත් තැනක්. (මෙය අමාරු වැඩක්) ඔවුන් ආරම්භ කර තිබෙනවා ඔවුන්ගේම චොකලට් නිෂ්පාදනයත්.


එය ඒ වගේම අන්නාසි හා කඩලගොටු කවි මඩුවටත් නිවහන. ඊළඟ කවිමඩුව පැවැත්වෙන්නේ ඔක්තෝබර් 06දා. එය සැඟවුණු කවියන් සොයා ගන්නත්, දන්නා හඳුනන කවියන් ඇසුරුකරන්නත් අවස්ථාවක්, ලාටේ කෝපි කෝප්පයකුත් තොලගාන ගමන්.


එය ඇරඹෙන්නේ පස්වරු දෙකට, ලිවීමේ වැඩමුළුව සමගින්. කවිමඩුව 3.30ට. අවසන් වන්නේ සවස හයට. සියලු භාෂාවන් පිළිගැනෙනවා.


කැමති ඕනැම සංගීත භාණ්ඩයක් රැගෙන එන්නත් පුළුවන්. ඔවුන් වැඩිපුරම ඉල්ලාසිටින්නේ ඔබේ පැමිණීමයි. මෙවැනි අවස්ථාවකට දායකවීමෙන් ඔබට යම් හොඳක් වෙන්න පුළුවන්.Comments

Tip: Login with Facebook to get your comment approved instantly

Login with FacebookYAMU on FacebookEvents Happening This Week

 • Today
 • Friday (8th)
 • Saturday (9th)
 • Sunday (10th)
 • Monday (11th)
 • Tuesday (12th)
 • Wednesday (13th)
Goodwill Hardware

Goodwill Hardware

Korelagedara Pushpakumara, according to the event's Facebook page is predominantly a painter. His exhibit of minimalist works, screen printed on large canvases, look interesting to say the least.Entrance is free … Read More »
God Of Carnage

God Of Carnage

God Of Carnage will be performed at the Russian Cultural Center (on Independence Avenue, but the other side, nearer the National Museum) from February 8th to the 10th. The showtime … Read More »
Stage Craft 2013 - Transethnic Talent Reloaded

Stage Craft 2013 - Transethnic Talent Reloaded

Sri Lankans have a ridiculous amount of talent in our make up this is probably because we're an incredibly social society, with your neighbours all up in your business. Who's never been called up … Read More »
Nobody's Perfect

Nobody's Perfect

Nobody's Perfect is a play by Simon Williams which will be performed at the Lionel Wendt from the 8th to the 10th of February. The plot revolves around a man … Read More »
Book Signing: Nayomi Munaweera

Book Signing: Nayomi Munaweera

Nayoma Munaweera, author of the book Island Of A Thousand Mirrors, is hosting a book signing at Barefoot on February 9th (Saturday).You can check out excerpts from her book on … Read More »
Ridmaranga - Vajira in Perspective

Ridmaranga - Vajira in Perspective

The Chitrasena Dance Company, was founded in 1943 by a fierce lion of a man, Chitrasena who is still revered today.Debuting at the age of 15 in a ballet composed by his father, Chitrasena was … Read More »
Seminar On Overseas Medical Schools

Seminar On Overseas Medical Schools

SL2College is hosting a webinar on entrance to overseas medical schools. If you're interested in studying to be a doctor abroad. The webinar is on YouTube from 7 to 8 … Read More »
Lecture On Colombo's Urban Regeneration

Lecture On Colombo's Urban Regeneration

Colombo has changed a lot post-war, with parks, better roads, sidewalks and more - leading to more restaurants and shops and stuff for us to write about. One of the … Read More »
 • Today
 • Friday (8th)
 • Saturday (9th)
 • Sunday (10th)
 • Monday (11th)
 • Tuesday (12th)
 • Wednesday (13th)