හැන්දෑවට.. උණු උණු තෝසයක් වඩයක්? රු. 250ට හිතේ හැටියට කන්න!

ඔන්න තියෙනව කියාපුම තැන් 6ක්, හොඳේ… නෑ, අපි කියන්නෙ.. ඇත්තටම ආස නැද්ද ඉස්සර වගේ, යාළුවො සෙට්…

The Frimi-licious Roundup

Eat your way to happiness and go all out the next time you eat at these places because FriMi has you covered!  So here's a bunch of places to get your…

Here's To a Well Deserved Break From The Normal

From family outings to corporate getaways, we all deserve a break from the busy work life with…

Art In The City

If you are looking for a place to immerse yourself in art and culture to while away time, we recommend you drop in at the art exhibitions and installations on…

The Weekend Wrap

The weekend has finally arrived and aren't we glad for it. Here we have a list of happenings around town this weekend. Friday 18, January Mayhem Past Midnight If you are…

Restaurants Serving Thai Pongal Special Meals in CMB 2019

The celebration of fruitful harvest, Thai Pongal is tomorrow. It's a day of paying tribute to the sun, and honoring the cattle for their indispensable role during the…

Enjoy Success And Prosperity With Us

Celebrated on an auspicious day in January every year, Thai Pongal is a festival that engrosses the Hindu community across Sri Lanka. It's an event…

11 Must-Try Desserts In CMB

Colombo's ever-changing dining scene brings out various desserts every year, and some of them are worthy of a special trip. Ahead, find 12 of Colombo's happiness-inducing desserts that we've enjoyed over the…

කඳුළු පනින සැරට, හායි හූයි ගගා තලු මරන්න! කොළඹින්.. සැරම කෑම ජාති 5ක්

අනුග්‍රහය: කොකා කෝලා සීතල දවස් ටිකේ… නෙහ්! කොහොමද හැන්දෑවට හැන්දෑවට, හොඳ සැරට උණු උණු…

The Flavored Yogurt Roundup - 2019

From a number of health benefits to cooling down our body, it's hard to believe that one would hate a cup of good yogurt. Luckily, we have a whole…

Don’t Make Resolutions Without It

Start a healthier lifestyle and a path to a better you on this new year! Whatever you're ready to do and see this year, you've got to…

කෝක් එක්ක! තලු මර මර රස බලන්න සුපිරිම කෑම ජාති 5ක්

අනුග්‍රහය: කොකා කෝලා හැමදාම කන රයිස් එකෙන්, කොත්තුවෙන් එපිටට… මොකෝ කියන්නෙ, අලුත් අවුරුද්දෙ අලුත්…

කොළඹ.. සුපිරිම කොත්තු කඩ ටික!

අනුග්‍රහය: ‌‌කොකා කෝලා  31 පාර්ටියට කොත්තු? මෙන්න කොළඹ සුපිරිම කොත්තු කඩ ටික! ගෑස්…

උතුරට ගංවතුර; ‌මේ උදව්කරන්න කාලයයි

ගංවතුර කියන්නෙ ලංකාවේ අපට තවදුරටත් “හදිසි” ආපදා තත්ත්වයක් නෙවෙයි. පහුගිය කාලය…

The Weekend Wrap

The weekend before Christmas! Hoorah! There's plenty going on this weekend and well through till the end. Have a look here to see what's on our listing. Friday 21 December Disco…

Light Up The Season... By Dining Out

It's always a good time to dine out, but especially at Christmas. Colombo (and Sri Lankan) restaurants step their game up, friends are in town and there are, of…

Light Up The Season... By Looking Your Best

Upon the arrival of every year, we have a habit of making new year resolutions. It doesn't necessarily mean that you create an actual list of things that you want…

මේ නත්තලේ අතේ ගාණට කැමති රහට ක්‍රිස්මස් ‌කේක්

නත්තල් සමරන නොමරන කාටත් නත්තල් කියද්දි මතක්වෙන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. නත්තල් සීය, නත්තල් ගස්…

හායි හූයි ගගා..! මස්, චීස් පිරිච්ච දයියා කෑම තොගයක් කන්න කියාපු කඩ 5ක්

අනුග්‍රහය: කොකාකෝලා   හැමදාම කන කෑමවල වෙනසක් තියෙන්නත් එපැයි, නේ. මොකද කියන්නෙ, මෙදාපාර අල්ලමුද හොඳ…

Places to get Christmas Cake - 2018

Christmas cake is a fabulous part of December that ensures that everyone who indulges in it will either end up a bit drunk or a little heavier than…

Ladies' Night in Colombo 2018

Girls just wanna have fun, right? Catching up over a glass of wine or a shot of tequila with your favorite gal pals is a guaranteed good time. So…

CMB’s Spicy Food Challenge; Can You Take The Heat?

This post is brought to you by Coca-Cola. Sri Lanka is home to a wide range of spices. The fragrance, color and most of all, the exploding flavors that they bring to our plate…

The Weekend Wrap

It's almost Christmas and a New Year at our very doorstep and the events taking place in Colombo and its outskirts are proliferating at a rate we can't…

Light Up The Season... By Jazzing Up Your Ride!

'Tis the season, sure. But it's also time to bring in the new year with a new set of wheels or a sleek new paint job. Or perhaps you just want…