ලංකා කොමික් කොන් ගිහිල්ල බඩගිනි හැදුනොත්...

ලංකා කොමික් කොන් එක දැන් ළඟ ළඟම එනවා. කට්ටිය දැන් හනි…

10 Things I Love About Living in Sri Lanka

1. No one's Going to Judge You If you Live With Your Parents Pretty much anywhere outside South East Asia, living with your parents is a fierce indictment of your…

හොඳම චොකලට් කිරි වර්ගය මොකද්ද?; මේ අපේ අත්දැකීම

චොකලට් රසය කියන්නේ බාල මහලු භේදයක් නැතුව අපි හැමෝම ආස කරන රසයක්නේ. ගෑවිච්ච තැනක…

10 Delivery Options For Office Lunch

It's easy to forget to pack lunch to work. We've all been there. What do you about it? If you have the time, you step out for lunch. Otherwise, you've got…

27 Bars To Drink In Shorts & Slippers

If you need to take your pants and shoes off to wind down and enjoy a drink with your friends, these places won't mind. You have to at least wear shorts,…

26 Places Open During Avurudu

If you're unwelcome in your village and have to fend for yourself in Colombo, this avurudu, here are some restaurants that are open. The Sizzle Colombo doesn't have many themed restaurants, but The…

24 Hours in Galle

Possibly one of the island's most elegant spots since 1588, the Galle Dutch Fort is a testament to Sri Lanka's trifecta of colonization. It pairs Portuguese foundations with Dutch design and…

Delicious Desserts in Colombo (2016)

Few things get the YAMU team as excited as desserts, so we’re always on the hunt for awesome confections. Some of our favourite spots from last year’s list (Charcoal, Chesa…

5 Spots for Stress-Free Dining with Kids

Colombo can be a little difficult to maneouvre when you've got young kids in tow! We thought we'd let you know some of the best spots for dining without hassle in the city.…

7 Places To Cool Down

With global warming a hard fact, it seems like there's no escape the rising heat wave that's hit Colombo. We've had our A/Cs serviced to survive this onslaught, but not everyone has…

24 Hours in Colombo

Lacing Sri Lanka's Western coastline, the city is small enough to explore in a short time (600,000 inhabitants, 37km²), but vibrant enough to keep you entertained. Colombars are a diverse lot, with…

Business Lunches in Colombo

A successful business lunch is an excellent way to make a memorable impression. There's actually a bunch of things to consider before you pick a location, depending on the type of meeting and…

Best Value Dishes in Colombo

We Colombars are all about value for money, exemplified by our beloved rice and curry. I mean that much food for like Rs. 150 is insane. Besides the multitude of awesome buth kades,…

Yoga Spots in Colombo

We've had a bunch of questions asking us which places in Colombo offer yoga sessions or classes. We're not big yoga gurus ourselves but here are a few studios that…

YAMU's Top 10 Galle Fort Spots

Galle Fort is one of our favourite locations on the island. Despite its rampant gentrification over the years, it's maintained that irresistable colonial charm and artsy vibe. With the Fairway Galle Literary Festival 2016…

The Ultimate Kottu Round-Up

If there's ever been a dish that Colombars identify with, it's kottu. Its popularity is due to its late-night availablity. Catering to post-clubbing cravings, this peculiarly Sri Lankan fast food has found its way…

Christmas Dinners (2015)

Following up on our Christmassy updates, here's a list of places where you can indulge in special dinners prepared just…

The Diaspora Roundup 2015

If you've been out of town for a year, these are the places you missed. December usually marks the en masse return of Sri Lanka's prodigal children and annual visitors. If…

Christmas Hampers 2015

Christmas in Colombo is a time of gifts and decadent seasonal treats. Lean into it, and impress your friends and corporate cronies with some charming hampers. There are lots more, but…

Christmas Day Lunches 2015

As YAMU tradition dictates, we're forever committed to the quest of helping people satisfy their inner foodie - be it lists, reviews, or seasonal offers. Living up to that…

New Years Eve Parties in Sri Lanka (2015)

We've got you covered for New Year's Eve parties this year in Sri Lanka - mostly Colombo. From hotel dinner dances (Hilton, Kingsbury) to EDM parties, there's quite…

Christmas Deals 2015

This season you get a lot of credit card deals. Too many actually. We've tried to organize them into one mega list. These are some of the main deals available…

5 Great Faludas (On Galle Road)

Rose syrup, noodles (aka: sev), basil seeds (aka: kasa-kasa), milk and ice cream. These unlikely components make faluda, a beverage-dessert popularised in the Indian subcontinent through Mughlai influence. The concoction itself looks…

15 Totally Weird And Awesome Ice-Creams In Colombo

Colombo's thrumming with new food, new drinks, and tons of new eateries. Most of them end up tasting pretty average and a few stand out, while a few others have specialities…