අලුත් අවුරුද්දට අලුත් ඇඳුම් ගන්න.. ‘ෆ්‍රී මී’ වෙතින් ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක්!

ඇත්තටම ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක අලුත්…

Posted by

ලාංකීය ඩිජිටල් බෑන්කින් සම්ප්‍රදායට අලුත් පිම්මක් අරන් දුන්න ‘ෆ්‍රී මී’ ඔන්න මෙදාපාර, ඇති නැති කාටත් හිතේ හැටියට අත්විඳින්න කියල අපූරු අවුරු වාසි ටිකක් ලෑස්ති කරල තියෙනව. ඒ කිව්වේ... ඇත්තටම ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක අලුත් අලුත් ඇඳුම් ටිකක් ගන්න. අවුරුදු දවසට අඳින්න වගේම නෑදෑ හිතමිත්‍රයො මුණ ගැහෙන්න යද්දි අඳින්න, එහෙම නැත්නම් සැඳෑ පාර්ටියට යන්න වුණත්...

වැඩේ තියෙන්නෙ ඉතින් කල් ඇර ඇර බලන් ඉන්න නම් කල් නෑ. මොකද මේ වාසිය 12වෙනි සිකුරාදයින් ඉවරයිනෙ.

එහෙනම්.. ඉක්මන් වෙන්න හොඳේ!

Ekko

 • 25%ක ඉතිරියක්, මුල් රු. 5000
 • අප්‍රේල් 12වනදා තෙක්

Stripes and Checks

 • 25%ක ඉතිරියක්, මුල් රු. 5000
 • අප්‍රේල් 12වනදා තෙක්

Gali's Lingerie

 • 40%ක ඉතිරියක්, මුල් රු. 5000
 • අප්‍රේල් 12වනදා තෙක්

Mirror Mirror

 • 30%ක ඉතිරියක්, මුල් රු. 5000
 • අප්‍රේල් 12වනදා තෙක්

Limited Edition

 • 30%ක ඉතිරියක්, මුල් රු. 5000
 • අප්‍රේල් 12වනදා තෙක්

Bear Apparel

 • 30%ක ඉතිරියක්, මුල් රු. 5000
 • අප්‍රේල් 12වනදා තෙක්
Leave a comment
Last 7 Days

Trending Today