2018 බජට් පලාපල

Posted by on 16 November 2017

Image Credit: Namal Amarasinghe

වෙනද වගේ ම මේ පාරත් බජට් එක ගැන එකඑක කට්ටිය එක එක දේවල් කියනවා. සමහරු නම් කියනවා බජට් එක එයාලට මරුලු. තවත් සමහරුවන්ට නම් වැලේ වැල් නෑලු. එහෙම තමයි ඉතිං, බජට් එකක් වුණාම එක එක්කනාට බලපාන්නෙ එකඑක විදිය නෙ. ඉතිං අපි බලමුද මේ පාර බජට් එක ඔයාට බලපාන්නෙ කොහොමද කියලා...

1. ඔයා බොන්න කැමතිම

2. ඔයා වැඩිපුර ගමන් බිමන් යන්නෙ

3. වාහනයක් ගන්න අදහසක් නැද්ද?

4. ඔයා රස්සාව කරන්නෙ

5. නිවාඩු වෙලාවට කරන්නෙ

6. ඔයා ජීවිතේ දකින්නෙ