කොළඹ වටේ ඇවිද ඇවිද හිතේ හැටියට කන්න; අතේ තියෙන ගාණට ලොකු ඉතිරියක්!.

ෆ්‍රීමී එකෙන් දෙන ඩිස්කවුන්ට් තොගයක්… මම මේ කල්පනා කළේ.

බලන්න යාළු පහුගිය දවස් ටිකේ නිමි ඇඳුම්, කෑම බීම, සේවා, ඖෂධ වගේ දේවල්වලට ඩිස්කවුන්ට්.

ඊට පස්සෙ මේ සතියේ… වෙන වෙනම ඒෂියන්, කැෆේ, ඩෙසර්ට් සහ වෙනත්, වගේ කෑම බීම සඳහාම වෙන්කරපු තවත් ඩිස්කවුන්ට් තොගයක්.

ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ ඉතින්.

කමක් නෑ ඔන්න පහළින් තියෙනව. එහෙනම් කියවල බලල මතකෙ තියාගන්නකෝ. රවුමක් ගහන වෙලාවක ඕන වෙන්නෙ නැතෑ.


 • ආසියානු
 • කැෆේ
 • අතුරුපස
 • අනෙකුත්

ආසියානු

Dindigul Thalappakatti Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Cafe Asiana

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Elite Indian Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Taste of Asia

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Sulthan Palace

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Fat Wok

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Curry Leaves

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Curry Pot

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Pot Biriyani

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Great Wall Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Momo Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Great Lantern

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Grill Kitchen

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Mathura Express

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

 • ආසියානු
 • කැෆේ
 • අතුරුපස
 • අනෙකුත්

කැෆේ

London House of Coffee

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Monkeybean Cafe

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

The Paddington

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Tasty Caterers

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Tea Avenue

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

The Barnesbury

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Arcadia cafe and Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Baguette

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Holybelly

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

The English Cake Company

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Paan Paan

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Cafe Sociale

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Brew 1867 by Dilmah

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Coffee Bean and Tea Leaf

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Little Star

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

The Royal Bakery

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Sponge

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Pastry Shop

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

 • ආසියානු
 • කැෆේ
 • අතුරුපස
 • අනෙකුත්
අතුරුපස

Roots

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Chocoholics

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Ambrosia

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

 • ආසියානු
 • කැෆේ
 • අතුරුපස
 • අනෙකුත්
අනෙකුත්

Pastamania

 

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Alumka

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Kushmi Foods

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Gihan's Family Restaurant

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Royal Burger

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

Oporto

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා

The Burger

 • රු. 1000 දක්වා 10% ඉතිරියක්
 • ජුලි 30වන දා දක්වා
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Full’R Burgers is Flipping into Maharagama

by Vimasha Vishvadari If you're on the lookout for the ideal burger spot in the

Kamu

Yi Jing Unveiled: Sri Lanka’s Top Chinese Dining at ITC Ratnadipa Blends Tradition with Modern Flair

By Poornima Bandara Yi Jing Unveiled: Sri Lanka’s Premier Chinese Dining Experience at ITC Ratnadipa

Highlights Kamu

Seafood Watti Rice: A Flavorful Feast from Fathi’s Spice Attic

Watti Rice is a delightful Sri Lankan dish that combines various meats, such as seafood

Highlights Kamu

Shahi Mughal Dastarkhwan — An aromatic journey to the Mughal Era 

By Shamrina Carim From the Royal Kitchens of the Mughal Empire Chef Asif Qureshi, a

Highlights Kamu

Full’R Burgers Crowns Champion in Epic Gojira vs. Kong Burger Challenge

https://www.tiktok.com/@yamusrilanka/video/7371362033113107728 One of Sri Lanka's favorite burger joint, Full'R Burgers, recently concluded its highly anticipated

Kamu

Indulge in the North Indian themed ‘Delhi Bound’ at Harbour Court, The Kingsbury.

Ambience This restaurant offers a sophisticated yet warm ambience, with soft lighting. The bright colored

Highlights Kamu

Trending.

Yaki Maki & Bento at Tenku, Colombo’s Premier Japanese Restaurant

Embark on a celebration of Japanese culinary tradition at Tenku, renowned for its meticulous craftsmanship

Trending

DINIDU: Revolutionising Luxury Jewellery with a New Digital Experience 

DINIDU stands at the forefront of the luxury jewellery space, captivating audiences worldwide through dynamic

Highlights Trending

Stand-Up Music: A Fresh Entertainment Experience Coming to The Traveling Bruncher

In a city renowned for its vibrant arts and culture scene, a new show is

Trending

MAC Cosmetics Debuts Flagship Store In Sri Lanka With Exclusive Lines

MAC lovers rejoice as Exclusive Lines proudly announces the arrival of the world's leading professional

Trending

Mount Lavinia Hotel Celebrates Wellness and Wellbeing with Sunset Yoga Event

In the spirit of wellness and wellbeing, Mount Lavinia Hotel is thrilled to announce a

Trending

Yamu Guide.

10 Places To Celebrate Father’s Day 2024

By Fathima Rukaiya, Father’s Day is a special occasion dedicated to honoring fathers and celebrating

Highlights Yamu Guide

Top 10 Places to Work or Study in Colombo in 2024

By Fathima Rukaiya Hey there! Feeling the walls closing in at home while you work

Highlights Yamu Guide

Celebrate Mother’s Day with Shirohana

by Fathima Rukaiya, Mother's Day, a special occasion to honor mothers and motherhood, is celebrated

Highlights Yamu Guide

Steak Bar: A Grand Sunday Brunch at Kingsbury, Colombo

Written by Shamrina C Welcome to the ultimate brunch experience! Nestled in the heart of

Highlights Kamu Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Him

By Fathima Rukaiya Are you trying to find the perfect way to show your special

Highlights Yamu Guide

9 Special Valentine’s Day Gift Ideas for Her

Written by Fathima Rukaiya The season of love is upon us once more, and opinions

Highlights Yamu Guide