නත්තල් සමයේ සාක්කුවට බරක් නොවී තෑගි ගන්න, මෙන්න ඔබේ කාඩ්පතට ලැබෙන වට්ටම් කිහිපයක්.

මේ නත්තල් සමයේ ෂොපින් යන ඔයාලට පහසු වෙන්න අපි කාඩ්පත් කිහිපයකට හම්බවෙන හොඳම වට්ටම් කිහිපයක් අපි එකතු කරලා තිබ්බා. පොඩ්ඩක් කියවල බලන්න. හරියන එකක් හම්බවෙයි. සම්පුර්ණ වට්ටම් ලයිස්තුවටම ලින්ක් එකක් අපි අන්තිමටත් දාල තියෙනවා.


Shopping

Hameedia

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10ත් & 11ත් හිමිවේ. 
 • 30%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 17- 18ත් අතර හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 2ත් 4ත් ලැබේ.
 • 10%ක වට්ටමක් HNB Debit කාඩ්වලට හිමිවේ.
 • 20% වට්ටමක් AMEX කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 16ත් 31ත් ලැබේ.

Dilly & Carlo

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10ත් & 11ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර්16ත්, 18ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට සහ 10%ක වට්ටමක් Seylan ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 26 & 27ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් HNB කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 3ත්, 4ත් හිමිවේ.

Galleria

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 17ත්, 18ත් හිමිවේ.
 • 30%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 9ත්, 10ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 3ත්, 4ත් හිමිවේ.
 • 20% වට්ටමක් AMEX කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 3ත්, 4ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HNB කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 12ත්, 13ත් හිමිවේ.

Raja Jewellers

 • තෝරාගත් රන් භාණ්ඩ සඳහා 45%ක් දක්වා වට්ටමක් + 0% පොලියට මාස 6 සහ මාස 12 පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම දෙසැම්බර් 1ත්, 4ත් අතර Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට 
 • 45%ක් දක්වා වට්ටමක් AMEX කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 14ත් 18ත් අතර හිමිවේ.

Vogue Jewellers 

 • 50%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 30 සිට දෙසැම්බර් 4 දක්වාත්, දෙසැම්බර් 30 සහ 31 දෙදින හිමිවේ.
 • 45%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 15ත්, 18ත් හිමිවේ.

7 Stories Ranjana

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10ත්, 11ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක්  HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට 7 Stories Ranjanas දෙසැම්බර් 15 සිට 31 දක්වා හිමිවේ. 
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 8 සිට 10 දක්වා හිමිවේ.

Beverly Street

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර්  10ත්, 11ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 21ත් 23ත් අතර හිමිවේ. 
 • 25%ක වට්ටමක් HSBC Premier සහ Advance කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 3ත්, 4ත් හිමිවේ. 

Dress Factory

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10ත්, 11ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක්  HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 2 සිට 4 දක්වා හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 16 සිට 18 දක්වා හිමිවේ.

United Colours of Benetton

 • 25%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 2 සිට 5 දක්වා හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර්  25 – 30 අතර | දෙසැම්බර් 9 – 17 අතර හිමිවේ.
 • 20% – 30%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Swarnamahal

 • 50%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 5 සිට 13 දක්වා හිමිවේ.
 • 50%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 14ත් 22ත් අතර හිමිවේ.

Adidas

 • 24%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10 සහ 11 හිමිවේ.
 • 30%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 9 සහ 10 හිමිවේ.

House of Fashions

 • 20%ක වට්ටමක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 12වෙනිදා හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් HNB කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 27ත් 4ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් AMEX කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 26ත් දෙසැම්බර් 17ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 13 හිමිවේ.

Amante

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10ත් 11ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 2ත්, 4ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 9ත්, 10ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 16 සිට 18 දක්වා හිමිවේ.

Triumph

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර්1 සිට 2 දක්වා හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 28ත්, 29ත් හිමිවේ.

Shirtworks

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 5ත්, 6ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 22ත්, 23ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 12ත්, 13ත් හිමිවේ.

Crocodile

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 5ත්, 6ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 22ත්, 23ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 12 සහ 13 හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් HNB කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 9ත්, 10ත් හිමිවේ.

Supermarkets

Cargills

 • 10%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 3 සිට 18දක්වා හිමිවේ.

Keells

 • HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට  කිරිපිටි සඳහා 10%ක වට්ටමක් සහ රු.2000ට වැඩි කිරි ආහාර බිල්පත් වලට 15%ක වට්ටමක් සතියේ දිනවල සවස 4ත් රාත්‍රී 9ත් අතර, දෙසැම්බර් 1 සිට 31 දක්වා හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට, රු.2000ට වැඩි නැවුම් මස් බිල්පත් සඳහා සතියේ දිනවල සවස 4ත් රාත්‍රී 9ත් අතර, දෙසැම්බර් 1 සිට 31 දක්වා හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට රු.2000ට වැඩි නැවුම් මස් බිල්පත් සඳහා දෙසැම්බර් 23, 24 සහ 31 දවස පුරාම හිමිවේ.

Food

Tsing Tao

 • 15%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 1 සිට 30 දක්වා හිමිවේ.
 • 30%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 30 දක්වා හිමිවේ.
 • 50%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ. 
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

TGIF

 • 25%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 30 දක්වා හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 1 සිට 31 දක්වා හිමිවේ.

IL Cielo

 • 30%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 4 දක්වා හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 15 දක්වා හිමිවේ.

Sandwich Factory

 • 20% savings Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 30 දක්වා හිමිවේ.
 • 15%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Holidays

Royal Cocoon

 • 20%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 30 දක්වා හිමිවේ.
 • 30%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 1 සිට 10 දක්වා හිමිවේ.

Mahaweli Reach

 • 30%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 15 දක්වා හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 15 දක්වා හිමිවේ.

Saraii Village

 • නොමිලේ HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 20 දක්වා හිමිවේ.
 • 40%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Sigiriya Village

 • 25%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 1 සිට 31 දක්වා හිමිවේ.
 • 35%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 1 සිට 31 දක්වා හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Other

Softlogic

 • 40%ක වට්ටමක් සහ මාස 36ක පොලී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 1 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Toyota

 • 35%ක වට්ටමක් සහ මාස 12ක පොලී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක්, ටයර්, අමතර කොටස්, සහ මෝටර් තෙල් සඳහා Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Masters Home Improvement

 • 25%ක වට්ටමක් සහ මාස 12ක පොලී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක්, තීන්ත සහ හාඩ්වෙයාර් උපකරණ සඳහා Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.
 • 25% to 20%ක වට්ටමක් සියලුම PVC පයිප්ප සහ උපාංග (Anton, S-Lon, National & Arpico) සඳහා HNB කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

සම්පුර්ණ ලැයිස්තු මෙතනින් බලන්න පුළුවන්:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

Satisfy your Kottu cravings at KottuLabs

Located in Nawala down a little lane, Kottulabs is home to the widest and most

Highlights Kamu

A flavorful journey to the North East by Paadum Meen

An ecstatically beautiful place located down Frankfort place, Bambalapitiya has caught a significant eye for

Highlights Kamu

Hummus Festival 2022 – Graze Kitchen by Hilton

By Shamrina Carim The stunning atmosphere Walking into this masterpiece designed by an excellent interior

Kamu

A Luxury European Dining experience at 1864 Limited Edition

Ambience Intimate dining area for couples and friends Comfy lounge areas to sit and catch

Highlights Kamu

Pizza Hut – My Box Birizza Fever- review

By Sumaiya Jaleel Hurrah! Welcome back to your scrumptious feast. Pizza Hut has brought back

Highlights Kamu

The Hottest Food Fest of the Year: Eat Street Colombo

By Janani Vithanage After a 2 year (Covid induced break), Sri Lanka’s biggest, best food

Highlights Kamu

Trending.

‘Encounters’: The Second Exhibition by the Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka

-  A walk through history that gives you a feel of déjà vu, especially when

Trending

Cinnamon Lakeside Colombo’s ColomBar moves to newly refurbished location

04 May2022, Colombo: Colombo’s iconic and stylish destination bar, ColomBar, has been re-located to its

Trending

Spreading Mother’s Day Love with Ramada Colombo

Treat your Mother to lavish lunch, and high tea buffets, sweet treats, and plush stays. 

Trending

Eid Staycation at Sheraton Kosgoda TurtleBeach Resort

By Janani Vithanage Heralded by the first sighting of the crescent moon, Eid-al-fitr, which translates

Trending

Eid Staycation at Weligama Bay Marriott Resort & Spa

By Janani Vithanage Heralded by the first sighting of the crescent moon, Eid-al-fitr, which translates

Trending

Order your Ifthar Dinner via PickMe Food

By Hiruni Herath As Ramadan is a time of introspection and prayer, you can devote

Trending

Yamu Guide.

The Embazzy – a relaxing luncheon spot

By Hiruni Herath Service and Ambience Stepping into The Embazzy, it’s clear that the restaurant

Highlights Yamu Guide

What to expect at a Yala National Park Safari

Covering an extensive area of Southern and Uva Provinces, Yala is the second largest national

Yamu Guide

Everything you need at Online Kade

Located in the heart of Rajagiriya Online Kade also has a branch in Colombo 04

Yamu Guide

5 Co-working spaces in Colombo

By Tashia Ranasinghe Here are some more interesting places for all the digital nomads out

Highlights Yamu Guide

7 Buffets to Indulge In this Easter 2022

By Janani Vithanage As the youth of our nation make their voices heard, the birth

Yamu Guide

5 occasions to celebrate with Shirohana

By Rahma Rifkhar Okay, so, first question: Are you the colour-coordinated bullet journaling typa person

Highlights Yamu Guide