නත්තල් සමයේ සාක්කුවට බරක් නොවී තෑගි ගන්න, මෙන්න ඔබේ කාඩ්පතට ලැබෙන වට්ටම් කිහිපයක්.

මේ නත්තල් සමයේ ෂොපින් යන ඔයාලට පහසු වෙන්න අපි කාඩ්පත් කිහිපයකට හම්බවෙන හොඳම වට්ටම් කිහිපයක් අපි එකතු කරලා තිබ්බා. පොඩ්ඩක් කියවල බලන්න. හරියන එකක් හම්බවෙයි. සම්පුර්ණ වට්ටම් ලයිස්තුවටම ලින්ක් එකක් අපි අන්තිමටත් දාල තියෙනවා.


Shopping

Hameedia

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10ත් & 11ත් හිමිවේ. 
 • 30%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 17- 18ත් අතර හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 2ත් 4ත් ලැබේ.
 • 10%ක වට්ටමක් HNB Debit කාඩ්වලට හිමිවේ.
 • 20% වට්ටමක් AMEX කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 16ත් 31ත් ලැබේ.

Dilly & Carlo

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10ත් & 11ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර්16ත්, 18ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට සහ 10%ක වට්ටමක් Seylan ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 26 & 27ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් HNB කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 3ත්, 4ත් හිමිවේ.

Galleria

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 17ත්, 18ත් හිමිවේ.
 • 30%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 9ත්, 10ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 3ත්, 4ත් හිමිවේ.
 • 20% වට්ටමක් AMEX කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 3ත්, 4ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HNB කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 12ත්, 13ත් හිමිවේ.

Raja Jewellers

 • තෝරාගත් රන් භාණ්ඩ සඳහා 45%ක් දක්වා වට්ටමක් + 0% පොලියට මාස 6 සහ මාස 12 පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම දෙසැම්බර් 1ත්, 4ත් අතර Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට 
 • 45%ක් දක්වා වට්ටමක් AMEX කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 14ත් 18ත් අතර හිමිවේ.

Vogue Jewellers 

 • 50%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 30 සිට දෙසැම්බර් 4 දක්වාත්, දෙසැම්බර් 30 සහ 31 දෙදින හිමිවේ.
 • 45%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 15ත්, 18ත් හිමිවේ.

7 Stories Ranjana

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10ත්, 11ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක්  HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට 7 Stories Ranjanas දෙසැම්බර් 15 සිට 31 දක්වා හිමිවේ. 
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 8 සිට 10 දක්වා හිමිවේ.

Beverly Street

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර්  10ත්, 11ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 21ත් 23ත් අතර හිමිවේ. 
 • 25%ක වට්ටමක් HSBC Premier සහ Advance කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 3ත්, 4ත් හිමිවේ. 

Dress Factory

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10ත්, 11ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක්  HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 2 සිට 4 දක්වා හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 16 සිට 18 දක්වා හිමිවේ.

United Colours of Benetton

 • 25%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 2 සිට 5 දක්වා හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර්  25 – 30 අතර | දෙසැම්බර් 9 – 17 අතර හිමිවේ.
 • 20% – 30%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Swarnamahal

 • 50%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 5 සිට 13 දක්වා හිමිවේ.
 • 50%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 14ත් 22ත් අතර හිමිවේ.

Adidas

 • 24%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10 සහ 11 හිමිවේ.
 • 30%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 9 සහ 10 හිමිවේ.

House of Fashions

 • 20%ක වට්ටමක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 12වෙනිදා හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් HNB කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 27ත් 4ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් AMEX කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 26ත් දෙසැම්බර් 17ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 13 හිමිවේ.

Amante

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 10ත් 11ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 2ත්, 4ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 9ත්, 10ත් හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 16 සිට 18 දක්වා හිමිවේ.

Triumph

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර්1 සිට 2 දක්වා හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Commercial බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 28ත්, 29ත් හිමිවේ.

Shirtworks

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 5ත්, 6ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 22ත්, 23ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 12ත්, 13ත් හිමිවේ.

Crocodile

 • 25%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 5ත්, 6ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 22ත්, 23ත් හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 12 සහ 13 හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් HNB කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 9ත්, 10ත් හිමිවේ.

Supermarkets

Cargills

 • 10%ක වට්ටමක් Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 3 සිට 18දක්වා හිමිවේ.

Keells

 • HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට  කිරිපිටි සඳහා 10%ක වට්ටමක් සහ රු.2000ට වැඩි කිරි ආහාර බිල්පත් වලට 15%ක වට්ටමක් සතියේ දිනවල සවස 4ත් රාත්‍රී 9ත් අතර, දෙසැම්බර් 1 සිට 31 දක්වා හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට, රු.2000ට වැඩි නැවුම් මස් බිල්පත් සඳහා සතියේ දිනවල සවස 4ත් රාත්‍රී 9ත් අතර, දෙසැම්බර් 1 සිට 31 දක්වා හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට රු.2000ට වැඩි නැවුම් මස් බිල්පත් සඳහා දෙසැම්බර් 23, 24 සහ 31 දවස පුරාම හිමිවේ.

Food

Tsing Tao

 • 15%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 1 සිට 30 දක්වා හිමිවේ.
 • 30%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 30 දක්වා හිමිවේ.
 • 50%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ. 
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

TGIF

 • 25%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 30 දක්වා හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 1 සිට 31 දක්වා හිමිවේ.

IL Cielo

 • 30%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 4 දක්වා හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 15 දක්වා හිමිවේ.

Sandwich Factory

 • 20% savings Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 30 දක්වා හිමිවේ.
 • 15%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Holidays

Royal Cocoon

 • 20%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 30 දක්වා හිමිවේ.
 • 30%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 1 සිට 10 දක්වා හිමිවේ.

Mahaweli Reach

 • 30%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 15 දක්වා හිමිවේ.
 • 25%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 15 දක්වා හිමිවේ.

Saraii Village

 • නොමිලේ HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට  දෙසැම්බර් 20 දක්වා හිමිවේ.
 • 40%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Sigiriya Village

 • 25%ක වට්ටමක් HSBC කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 1 සිට 31 දක්වා හිමිවේ.
 • 35%ක වට්ටමක් Seylan කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 1 සිට 31 දක්වා හිමිවේ.
 • 20%ක වට්ටමක් Standard Chartered කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Other

Softlogic

 • 40%ක වට්ටමක් සහ මාස 36ක පොලී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක් Sampath බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට නොවැම්බර් 1 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Toyota

 • 35%ක වට්ටමක් සහ මාස 12ක පොලී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක්, ටයර්, අමතර කොටස්, සහ මෝටර් තෙල් සඳහා Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

Masters Home Improvement

 • 25%ක වට්ටමක් සහ මාස 12ක පොලී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක්, තීන්ත සහ හාඩ්වෙයාර් උපකරණ සඳහා Sampath කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.
 • 25% to 20%ක වට්ටමක් සියලුම PVC පයිප්ප සහ උපාංග (Anton, S-Lon, National & Arpico) සඳහා HNB කාඩ්පත් හිමියන්ට දෙසැම්බර් 31 දක්වා හිමිවේ.

සම්පුර්ණ ලැයිස්තු මෙතනින් බලන්න පුළුවන්:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Highlights.

Latest.

KAMU.

The Fusion Kottu at Eastern Wok

By Hiruni Herath Hot Butter Kottu - that’s not something you hear everyday but at

Highlights Kamu

More than Coffee – Kaffi Colombo

By Hiruni Herath Ambience and Service The Nordic Bakery and Coffee House located at Crescat

Highlights Kamu

7 Restaurants to dine in July 2022

By Shamrina Carim July hits a beautiful urge to try out different foods, events and

Highlights Kamu Yamu Guide

Hot Chook – all about that Chicken

By Hiruni Herath Service and Ambience The head chef at Hot Chook was very helpful

Highlights Kamu

A glistening night out at Colombo’s finest local bar!

By Shamrina Carim A Sri Lankan experiencing the magical inspiration of Sri Lanka in the

Kamu

Ceylon Curry Club – Sri Lankan Cuisine With a Twist

By Janani Vithanage Ceylon Curry Club, located in the Dutch Hospital Shopping Precinct, is a

Kamu

Trending.

Types of People at the Cinema

By Rahma Rifkhan Think of your most noteworthy cinema experience: Loud and exciting with just

Highlights Trending

From the Garden to your Skin 

By Menaka Indrakumar  Iris Garden is a brand which started five years ago, with Fuller’s

Trending

Bullet Train – movie review

Bullet train is as the name suggest is a fast-paced action movie. Directed by David

Trending

Stay healthy & refreshed With KiCO

By Janani Vithanage Boasting over 100 years of trusted excellence, the journey of Silvermill Group

Highlights Trending

5 Reasons why you need to check out Wild Culture Yala

If you are that Wildlife lover who loves being in the wild and looking to

Highlights Trending

Waves Bologoda

SINGHE's Wave Bolgoda, which launched in January 2021, The venue was initially established by lecturer

Trending

Yamu Guide.

8 Hotels That Offer Transport – 2022

Sometimes arranging for transport when you’re on vacation is the last thing that you want

Highlights Yamu Guide

7 Instagrammable restaurants to dine in August 2022

By Hiruni Herath We’re always looking for the perfect spot that is a mix of

Highlights Yamu Guide

5 Places to get Gift Hampers – 2022

By RR Gift hampers have been around for quite a bit but they’ve suddenly become

Highlights Yamu Guide

8 FAQ’s on fuel QR Code system

Sri Lanka introduced the Fuel Pass QR code system in full force from today (1st

Highlights Yamu Guide

7 Tips to Ensure Safe Cycling

Cycling on roads full of traffic due to petrol queues can be scary. Here are

Highlights Yamu Guide

6 Cycling Accessories You Need

By Janani Vithanage With the fuel crisis still wreaking havoc in everyone’s lives, a new

Highlights Yamu Guide